สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 

รหัสโครงการ :  RDG46S0008
ชื่อโครงการ : แนวทางและวิธีการในการจัดการป่าชายเลนอย่างยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านพระม่วง ต.นาเกลือ อ.กันตัง จ.ตรัง ระยะที่ 1
ชุดโครงการ : ชุมชนกับการจัดการทรัพยากร
ชื่อหัวหน้าโครงการ :  อวิรุทธิ์ กิ้มเท่ง
ระยะเวลาโครงการ : 1 ปี 6 เดือน  |  เริ่มต้น : 1 ส.ค. 2546 , สิ้นสุด : 31 ม.ค. 2548
สถานภาพโครงการ : สิ้นสุดโครงการ
   
วัตถุประสงค์โครงการ :
1. เพื่อให้ชุมชน/เยาวชนบ้านพระม่วงเกิดการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมในการจัดการป่าที่เหมาะสมและยั่งยืน 2. เพื่อให้ชุมชน/เยาวชนบ้านพระม่วงเรียนรู้วงจรชีวิตสัตว์น้ำในป่าชายเลนที่มีความสัมพันธ์ต่ออาชีพประมงพื้นบ้าน 3. เพื่อให้ชุมชน/เยาวชนบ้านพระม่วงหากลไกที่เหมาะสมในการจัดการป่าชายเลนที่เอื้อต่ออาชีพประมงพื้นบ้าน 4. เพื่อให้ชุมชน/เยาวชนบ้านพระม่วงตระหนักในการใช้ทรัพยากรป่าชายเลนที่เหมาะสมและยั่งยืน