สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 

รหัสโครงการ :  RDG47E0004
ชื่อโครงการ : การทำการเกษตรที่เหมาะสมกับระบบนิเวศป่าบุ่ง-ป่าทาม
ชุดโครงการ : ชุมชนกับการจัดการทรัพยากร
ชื่อหัวหน้าโครงการ :  สมัย หงษ์คำ
ระยะเวลาโครงการ : 10 เดือน  |  เริ่มต้น : 1 ม.ค. 2547 , สิ้นสุด : 31 พ.ค. 2547
สถานภาพโครงการ : สิ้นสุดโครงการ
   
วัตถุประสงค์โครงการ :
1. เพื่อศึกษารวบรวมองค์ความรู้ ภูมิปัญญา รูปแบบการใช้พื้นที่ ป่าบุ่ง-ป่าทาม ในการทำการเกษตรตั้งแต่ อดีต-ปัจจุบัน 2. เพื่อศึกษาหารูปแบบการใช้พื้นที่ ป่าบุ่ง-ป่าทาม ในการทำการเกษตรที่มีความเหมาะสมกับระบบนิเวศน์ ป่าบุ่ง-ป่าทาม 3. เพื่อศึกษาหาแนวทางในการส่งเสริม และ สนับสนุนการทำการเกษตรที่เหมาะสมกับระบบนิเวศน์ ป่าบุ่ง-ป่าทาม โดยองค์กรชาวบ้าน (คอปม.)