สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 

รหัสโครงการ :  RDG47E0005
ชื่อโครงการ : การศึกษาประเพณีพิธีกรรมที่เกี่ยวกับข้าว : เน้นการศึกษาประเพณีพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับการรวมกลุ่มระดับชุมชน ในพื้นที่ ต.โคกตะเคียน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ ระยะที่ 1
ชุดโครงการ : ศิลปวัฒนธรรม/ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
ชื่อหัวหน้าโครงการ :  ปัญญา สุริยะแสง
ระยะเวลาโครงการ : 1 ปี  |  เริ่มต้น : 1 ก.พ. 2547 , สิ้นสุด : 31 ม.ค. 2548
สถานภาพโครงการ : สิ้นสุดโครงการ
   
วัตถุประสงค์โครงการ :
1. เพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์ ความรุนแรงของปัญหาที่เกี่ยวกับข้าวของหมู่บ้านที่ศึกษาในภาวะปัจจุบัน 2. เพื่อศึกษาและค้นหาประเพณีและพิธีกรรมที่เกี่ยวกับข้าวในรอบ 1 ปี ตามปฏิทินไทยในหมู่บ้านที่ศึกษา 3. เพื่อศึกษาถึงเหตุปัจจัยที่ทำให้ประเพณีพิธีกรรมที่เกี่ยวกับข้าวยังคงอยู่หรือสูญหายไปจากหมู่บ้านที่ ศึกษา 4. เพื่อหาแนวทางการฟื้นฟูประเพณีและพิธีกรรมที่มีพลังในการเกาะเกี่ยว การรวมกลุ่มของชาวบ้านใน ระดับชุมชนนำมาปรับใช้ในสถานการณ์ปัจจุบัน