สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 

รหัสโครงการ :  RDG47E0006
ชื่อโครงการ : ศึกษารวบรวมภูมิปัญญาและแสวงหารูปแบบการปลูกฝ้ายพันธุ์พื้นบ้านแบบอินทรีย์สำหรับใช้ประโยชน์ให้เหมาะสมกับบริบทในชุมชน ระยะที่ 1
ชุดโครงการ : ศิลปวัฒนธรรม/ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
ชื่อหัวหน้าโครงการ :  เรวงค์ ศรีชะอุ่ม
ระยะเวลาโครงการ : 6 เดือน  |  เริ่มต้น : 1 ก.พ. 2547 , สิ้นสุด : 31 ก.ค. 2547
สถานภาพโครงการ : สิ้นสุดโครงการ
   
วัตถุประสงค์โครงการ :
1. เพื่อศึกษาภูมิปัญญาและคุณค่าของฝ้ายต่อวิถีชีวิตชุมชนและการปรับใช้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 2. เพื่อศึกษารูปแบบและการปลูกฝ้ายพันธุ์พื้นบ้านแบบอินทรีย์ที่เหมาะสมกับพื้นที่ 3. เพื่อศึกษากระบวนการที่จะทำให้ชุมชนมีศักยภาพในการพึ่งตนเองเรื่องวัตถุดิบ การผลิตและการทำการเกษตร