สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 

รหัสโครงการ :  RDG47E0007
ชื่อโครงการ : ศึกษาสถานภาพการถือครองและใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นที่ต้นน้ำเซิน ต.โคกมน อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ ระยะที่ 1
ชุดโครงการ : ชุมชนกับการจัดการทรัพยากร
ชื่อหัวหน้าโครงการ :  อรนุช ผลภิญโญ
ระยะเวลาโครงการ : 6 เดือน  |  เริ่มต้น : 1 ก.พ. 2547 , สิ้นสุด : 31 ก.ค. 2547
สถานภาพโครงการ : สิ้นสุดโครงการ
   
วัตถุประสงค์โครงการ :
1. เพื่อศึกษาสถานการณ์ การถือครองที่ดิน การใช้ประโยชน์ และวิธีการได้มาซึ่งที่ดินของเกษตรกร 2. เพื่อศึกษาเงื่อนไข ปัจจัย ในการเปลี่ยนมือที่ดินของเกษตรกร 3. เพื่อค้นหารูปแบบการจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินของเกษตรกรที่ผ่านมา