สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 

รหัสโครงการ :  RDG47E0010
ชื่อโครงการ : การศึกษารูปแบบการบริหารจัดการร้านค้าชุมชนที่มีประสิทธิภาพ กรณีร้านค้าชุมชนบ้านเมืองแกเดิม หมู่17 และร้านค้าชุมชนบ้านเมืองแกเหนือหมู่ 15 ต.เมืองแก อ.สะตึก จ.บุรีรัมย์
ชุดโครงการ : เศรษฐกิจชุมชน
ชื่อหัวหน้าโครงการ :  สุในย์ ชัยศรี
ระยะเวลาโครงการ : 1 ปี  |  เริ่มต้น : 1 มิ.ย. 2547 , สิ้นสุด : 31 พ.ค. 2548
สถานภาพโครงการ : สิ้นสุดโครงการ
   
วัตถุประสงค์โครงการ :
1. เพื่อศึกษาการพัฒนารูปแบบร้านค้าชุมชนเพื่อการพึ่งตนเองที่มีประสิทธิภาพ 2. เพื่อศึกษาเงื่อนไขปัจจัย และสาเหตุที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินกิจการร้านค้าชุมชน 3. เพื่อศึกษาและค้นหาแนวทางการสนับสนุนสมาชิกผลิตสินค้าเพื่อจำหน่ายให้ร้านค้าชุมชน 4. เพื่อทดลองและปฏิบัติการ การบริหารจัดการร้านค้าชุมชนที่พึงประสงค์