สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 

รหัสโครงการ :  RDG47E0013
ชื่อโครงการ : กระบวนการศึกษาองค์ความรู้ของชุมชนเพื่อจัดทำสาระการเรียนรู้ประกอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ครู นักเรียน โรงเรียนบ้านวังเวินกุดหล่ม ต.ศรีบุญเรือง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
ชุดโครงการ : การศึกษากับชุมชน
ชื่อหัวหน้าโครงการ :  วีระพันธ์ นาตรีชน
ระยะเวลาโครงการ : 1 ปี  |  เริ่มต้น : 30 เม.ย. 2547 , สิ้นสุด : 29 เม.ย. 2548
สถานภาพโครงการ : สิ้นสุดโครงการ
   
วัตถุประสงค์โครงการ :
1. เพื่อศึกษาองค์ความรู้ของชุมชนด้านประวัติความเป็นมา สภาพชุมชน ด้านเศรษฐกิจของครอบครัว ข้อมูลทรัพยากรป่า แม่น้ำ และวัฒนธรรมในท้องถิ่น 2. เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างโรงเรียนและชุมชน 3. เพื่อจัดทำสาระการเรียนรู้ประกอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน