สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 

รหัสโครงการ :  RDG47E0014
ชื่อโครงการ : การศึกษาแนวทางการประกอบอาชีพเสริมที่เหมาะสมก่อให้เกิดรายได้ของสมาชิก เครือข่ายสถาบันการเงินชุมชน ต.หินกอง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
ชุดโครงการ : เศรษฐกิจชุมชน
ชื่อหัวหน้าโครงการ :  ทองเพชร แสงสงค์
ระยะเวลาโครงการ : 1 ปี  |  เริ่มต้น : 1 พ.ค. 2547 , สิ้นสุด : 30 เม.ย. 2548
สถานภาพโครงการ : สิ้นสุดโครงการ
   
วัตถุประสงค์โครงการ :
1. เพื่อศึกษาอาชีพเสริมที่สร้างรายได้ให้กับสมาชิกเครือข่ายสถาบันการเงินชุมชน ตำบลหินกอง รายคน และรายกลุ่ม ที่เหมาะสม 2. เพื่อศึกษาแนวทางและวิธีการส่งเสริมอาชีพเสริมที่เหมาะสมและสร้างรายได้ให้กับสมาชิกเครือข่ายสถาบัน การเงินชุมชน ตำบลหินกอง