สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 

รหัสโครงการ :  RDG47E0016
ชื่อโครงการ : รูปแบบการจัดการป่าชุมชนที่เหมาะสมสอดคล้องกับพื้นที่ในเขตลุ่มน้ำมูลตอนกลาง
ชุดโครงการ : ชุมชนกับการจัดการทรัพยากร
ชื่อหัวหน้าโครงการ :  พุฒ บุญเต็ม
ระยะเวลาโครงการ : 1 ปี  |  เริ่มต้น : 1 มิ.ย. 2547 , สิ้นสุด : 31 พ.ค. 2548
สถานภาพโครงการ : สิ้นสุดโครงการ
   
วัตถุประสงค์โครงการ :
1. เพื่อศึกษาบทเรียนการจัดการพื้นที่ป่าทามแม่น้ำมูลตอนกลางโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 2. เพื่อศึกษาองค์ความรู้ และการสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของผู้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าทามแม่น้ำมูลตอนกลาง 3. เพื่อศึกษาและค้นหาแนวทางการนำบทเรียนการจัดการพื้นที่ป่าทามแม่น้ำมูลไปขยายผล