สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 

รหัสโครงการ :  RDG47E0018
ชื่อโครงการ : การศึกษาแนวทางการบริหารจัดการแก่งสะพือแบบมีส่วนร่วม เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ชุดโครงการ : การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ชื่อหัวหน้าโครงการ :  เรวัต สิงห์เรือง
ระยะเวลาโครงการ : 1 ปี  |  เริ่มต้น : 1 ก.ย. 2547 , สิ้นสุด : 31 ส.ค. 2548
สถานภาพโครงการ : สิ้นสุดโครงการ
   
วัตถุประสงค์โครงการ :
1. เพื่อสำรวจศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวแก่งสะพือที่เหมาะสมกับการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 2. เพื่อศึกษาปัญหาและสาเหตุ ที่ทำให้แก่งสะพือมีนักท่องเที่ยวลดลง 3. เพื่อศึกษารูปแบบและแนวทางที่เหมาะสมในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวแก่งสะพืออย่างยั่งยืน 4. เพื่อศึกษาแนวทางให้ชุมชนและหน่วยงานภาครัฐเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดการบริการจัดการท่องเที่ยว แก่งสะพืออย่างยั่งยืนให้ดำรงไว้ซึ่งทรัพยากรทางธรรมชาติและทรัพยากรการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม แก่งสะพือ