สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 

รหัสโครงการ :  RDG47E0020
ชื่อโครงการ : ศึกษาแนวทางการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาพรรณพืชสมุนไพรป่าภูลังกาอย่างยั่งยืน
ชุดโครงการ : ชุมชนกับการจัดการทรัพยากร
ชื่อหัวหน้าโครงการ :  สุบิน รักชาติ
ระยะเวลาโครงการ : 1 ปี 6 เดือน  |  เริ่มต้น : 1 ก.ย. 2547 , สิ้นสุด : 28 ก.พ. 2549
สถานภาพโครงการ : สิ้นสุดโครงการ
   
วัตถุประสงค์โครงการ :
1. เพื่อศึกษาปัจจัย และวิวัฒนาการทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของชุมชนที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการอนุรักษ์ และฟื้นฟูพรรณพืชสมุนไพรป่าภูลังกา 2. เพื่อศึกษารวบรวมพรรณพืชสมุนไพรในพื้นที่ป่าภูลังกา โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 3. เพื่อศึกษาแนวทางการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาเทคนิควิธีการการจัดการทรัพยากรสมุนไพรธรรมชาติป่าภูลังกาอย่างยั่งยืง