สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 

รหัสโครงการ :  RDG47E0021
ชื่อโครงการ : ศึกษาแนวทางการอนุรักษ์ และฟื้นฟูการปลูกฝ้ายพื้นบ้านปลอดสารเคมี เทือกเขาภูพาน อำเภอเต่างอย และอำเภอพูพาน จังหวัดสกลนคร
ชุดโครงการ : เกษตรกรรมยั่งยืน
ชื่อหัวหน้าโครงการ :  ราชนี จิปอมจา
ระยะเวลาโครงการ : 1 ปี 6 เดือน  |  เริ่มต้น : 1 ก.ย. 2547 , สิ้นสุด : 28 ก.พ. 2549
สถานภาพโครงการ : สิ้นสุดโครงการ
   
วัตถุประสงค์โครงการ :
1. เพื่อศึกษาวัฒนธรรมการปลูกฝ้ายพื้นบ้านปลอดสารเคมีของชุมชนเทือกเขาภูพานตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน รวมถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการฟื้นฟูการปลูกฝ้ายพื้นบ้านในปัจจุบัน 2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนามูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ