สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 

รหัสโครงการ :  RDG47E0022
ชื่อโครงการ : การทำเกษตรอินทรีย์กับการศึกษาผลผลิตข้าวหอมมะลิเชิงเปรียบเทียบกับสภาพดินที่มีความแตกต่างกันของเขตอำเภอเลิงนกทาและไทยเจริญ
ชุดโครงการ : เกษตรกรรมยั่งยืน
ชื่อหัวหน้าโครงการ :  ชัยยา คุณสุทธิ์
ระยะเวลาโครงการ : 1 ปี  |  เริ่มต้น : 1 ก.ย. 2547 , สิ้นสุด : 31 ส.ค. 2548
สถานภาพโครงการ : สิ้นสุดโครงการ
   
วัตถุประสงค์โครงการ :
1. เพื่อศึกษา ทดลอง เปรียบเทียบการเจริญเติบโตและผลผลิต จากการทำเกษตรอินทรีย์โดยการปลูกข้าวหอมมะลิในสภาพดินที่แตกต่างกัน 2. เพื่อศึกษาสารอินทรีย์วัตถุที่เหมาะสมแก่การปรับปรุงสภาพดินแต่ละประเภท โดยการเปรียบเทียบธาตุอาหารในดิน ก่อน - หลัง การทดลองปลูกข้าวหอมมะลิ 3. เพื่อให้เกษตรกรได้เรียนรู้จากการศึกษาทดลองนำสู่การปฏิบัติในการทำเกษตรอินทรีย์อย่างถูกต้อง