สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 

รหัสโครงการ :  RDG47E0027
ชื่อโครงการ : การศึกษาพันธุ์ข้าวพื้นบ้านที่เหมาะสมกับพื้นที่อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด เสนอโดยกลุ่มพัฒนาชีวิตและสิ่งแวดล้อม อำเภอปทุมรัตน์
ชุดโครงการ : เกษตรกรรมยั่งยืน
ชื่อหัวหน้าโครงการ :  วีรยุทธ สุวัฒน
ระยะเวลาโครงการ : 1 ปี 4 เดือน  |  เริ่มต้น : 1 ก.ย. 2547 , สิ้นสุด : 31 ธ.ค. 2548
สถานภาพโครงการ : สิ้นสุดโครงการ
   
วัตถุประสงค์โครงการ :
1. เพื่อศึกษาพันธุ์ข้าวพื้นบ้านที่มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของอำเภอปทุมรัตน์ 2. เพื่อศึกษาคุณสมบัติและการนำไปใช้ประโยชน์เพื่อเพิ่มมูลค่าของข้าวพันธุ์พื้นบ้าน 3. เพื่อศึกษาวิธีการจัดการผลผลิตข้าวพันธุ์พื้นบ้านให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น