สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 

รหัสโครงการ :  RDG47E0029
ชื่อโครงการ : สังเคราะห์พลังการวิจัยท้องถิ่นภาคอีสาน
ชุดโครงการ : -
ชื่อหัวหน้าโครงการ :  บัญชร แก้วส่อง
ระยะเวลาโครงการ : 6 เดือน  |  เริ่มต้น : 1 ก.ย. 2547 , สิ้นสุด : 28 ก.พ. 2548
สถานภาพโครงการ : สิ้นสุดโครงการ
   
วัตถุประสงค์โครงการ :
1. เพื่อสังเคราะห์องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย ทั้งองค์ความรู้ที่เป็นบริบทของภาคอีสาน สถานการณ์ปัญหาหรือการพัฒนาในภาคอีสาน วิธีการในการแก้ปัญหาหรือการพัฒนา และผลที่เกิดขึ้น 2. เพื่อสังเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการวิจัยที่มีต่อพลังการเคลื่อนไหวทางสังคมทั้งในระดับชุมชนและสังคมโดยรวม 3. เพื่อสังเคราะห์ระเบียบวิธีที่ไทบ้านใช้ในกระบวนการวิจัย 4. เพื่อสังเคราะห์ระบบการบริหารจัดการโครงการวิจัย 5. เพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมของโครงการวิจัยและหน่วยสนับสนุนในพื้นที่ 6. เพื่อหาแนวทางการขับเคลื่อนงานวิจัยเสนอต่อเวทีกำหนดยุทธศาสตร์งานวิจัยชาวบ้านภาคอีสาาน นอกจากนี้ยังมีวัตถุประสงค์รองที่สำคัญคือ การใช้กระบวนการสังเคราะห์การวิจัยเพื่อสร้างการตื่นตัวให้แก่ชุมชนและสังคม พร้อมทั้งสร้างชุมชนวิจัยให้เกิดขึ้นจากกระบวนการดังกล่าว