สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 

รหัสโครงการ :  RDG47E0030
ชื่อโครงการ : ศึกษาวิถีชีวิตการทำเกษตรอินทรีย์ ตำบลเมืองปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
ชุดโครงการ : เกษตรกรรมยั่งยืน
ชื่อหัวหน้าโครงการ :  สมุห์สุรพงษ์ ปสันนจิตโต
ระยะเวลาโครงการ : 1 ปี 3 เดือน  |  เริ่มต้น : 1 ก.ย. 2547 , สิ้นสุด : 30 พ.ย. 2548
สถานภาพโครงการ : สิ้นสุดโครงการ
   
วัตถุประสงค์โครงการ :
1. เพื่อศึกษาวิถีชีวิตการเปลี่ยนแปลงระบบเกษตรในชุมชนเมืองปราสาท 2. เพื่อศึกษาวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับระบบเกษตร ตำบลเมืองปราสาท 3. เพื่อหาแนวทาง/รูปแบบการประยุกต์วัฒนธรรมท้องถิ่นเข้ากับการทำนาอินทรีย์ในปัจจุบัน