สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 

รหัสโครงการ :  RDG47E0034
ชื่อโครงการ : รูปแบบการอนุรักษ์จัดการป่าเขาแผงม้า โดยองค์กรชุมชน ต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
ชุดโครงการ : ชุมชนกับการจัดการทรัพยากร
ชื่อหัวหน้าโครงการ :  บริพัตร สุนทร
ระยะเวลาโครงการ : 1 ปี  |  เริ่มต้น : 1 ก.ย. 2547 , สิ้นสุด : 31 ส.ค. 2548
สถานภาพโครงการ : สิ้นสุดโครงการ
   
วัตถุประสงค์โครงการ :
1. เพื่อค้นหารูปแบบวิธีการ และจุดแข็ง จุดอ่อน ในการจัดการเพื่ออนุรักษ์ โดยองค์กรชุมชน และองค์กรพัฒนาเอกชน 2. เพื่อศึกษาองค์ความรู้จากการอนุรักษ์ฟื้นฟูเขาแผงม้าโดยองค์กรชุมชน องค์กรพัฒนาเอกชน 3. เพื่อค้นหารูปแบบ แนวทางใหม่ในการจัดการอนุรักษ์ ฟื้นฟูป่าเขาแผงม้า ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน