สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 

รหัสโครงการ :  RDG47M0002
ชื่อโครงการ : แนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำให้ยั่งยืน บ้านเรดาห์ ต.ปรังเผล อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี ระยะที่ 1
ชุดโครงการ : ชุมชนกับการจัดการทรัพยากร
ชื่อหัวหน้าโครงการ :  สาคร ชำนาญพล
ระยะเวลาโครงการ : 8 เดือน  |  เริ่มต้น : 1 ต.ค. 2546 , สิ้นสุด : 31 พ.ค. 2547
สถานภาพโครงการ : ดำเนินการโครงการ
   
วัตถุประสงค์โครงการ :
1. เพื่อศึกษาสถานการณ์ปัญหาทรัพยากรสัตว์น้ำบ้านเรดาห์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 2. เพื่อศึกษาการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสัตว์น้ำของชุมชนบ้านเรดาห์ 3. เพื่อหาแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำโดยชุมชน