สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 

รหัสโครงการ :  RDG47M0003
ชื่อโครงการ : แนวทางการลดผลกระทบจากช้างกินพืชไร่โดยชุมชนบริเวณหนองเสือ พุใหญ่ หุบมะซาง กิ่งอ.สามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ชุดโครงการ : ชุมชนกับการจัดการทรัพยากร
ชื่อหัวหน้าโครงการ :  ประหยัด แก้วกัณฑ์
ระยะเวลาโครงการ : 1 ปี 8 เดือน  |  เริ่มต้น : 1 พ.ย. 2546 , สิ้นสุด : 30 มิ.ย. 2548
สถานภาพโครงการ : สิ้นสุดโครงการ
   
วัตถุประสงค์โครงการ :
1. เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาของชุมชน และข้อมูลของช้างป่าในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีด้านทิศตะวันออก 2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคนกับช้าง และสถานการณ์ในพื้นที่ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน 3. เพื่อศึกษาแนวทางในการลดผลกระทบจากช้างกินพืชไร่โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน