สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 

รหัสโครงการ :  RDG47M0006
ชื่อโครงการ : วิจัยและพัฒนาปุ๋ยหมักชีวภาพ ตำบลดอนหญ้านาง
ชุดโครงการ : เกษตรกรรมยั่งยืน
ชื่อหัวหน้าโครงการ :  สมพล พิมพ์ทอง
ระยะเวลาโครงการ : 1 ปี 6 เดือน  |  เริ่มต้น : 1 เม.ย. 2547 , สิ้นสุด : 30 ก.ย. 2548
สถานภาพโครงการ : สิ้นสุดโครงการ
   
วัตถุประสงค์โครงการ :
1. เพื่อค้นหาสูตรปุ๋ยหมักชีวภาพและวิธีการทำนาโดยใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพ ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ในตำบลดอนหญ้านาง 2. เพื่อศึกษาผลที่เกิดขึ้น และปัจจัยเงื่อนไขจากการทำนาโดยใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพ ทั้งในด้านผลผลิตและต้นทุนการผลิต 3. เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดกับดิน น้ำ และระบบนิเวศน์ในนาข้าว หลังจากการใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพ และไม่ใช้สารเคมีไล่แมลง 4. เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางความคิดของเกษตรกร ในการปรับเปลี่ยนวิธีการทำนาแบบปลอดสารเคมี และปุ๋ยเคมี และหาแนวทางการทำเกษตรอินทรีย์ที่สามารถพึ่งตนเองได้