สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 

รหัสโครงการ :  RDG47M0007
ชื่อโครงการ : การศึกษากระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาและฟื้นฟูกลุ่มเยาวชนรักแม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม
ชุดโครงการ : เด็ก เยาวชน และครอบครัว
ชื่อหัวหน้าโครงการ :  อภิชาต ลือสกล
ระยะเวลาโครงการ : 1 ปี 8 เดือน  |  เริ่มต้น : 1 พ.ค. 2547 , สิ้นสุด : 31 ธ.ค. 2548
สถานภาพโครงการ : สิ้นสุดโครงการ
   
วัตถุประสงค์โครงการ :
1. เพื่อศึกษาประสบการณ์ บทเรียน ปัจจัยเอื้อ และข้อจำกัด ของกลุ่มเยาวชนรักแม่กลองในการทำกิจกรรมทางสังคม 2. เพื่อค้นหากระบวนการและรูปแบบกิจกรรมที่เหมาะสม ในการพัฒนาและฟื้นฟูกลุ่มเยาวชนฯ 3. เพื่อสร้างเสริมให้เยาวชนได้คิดค้น สร้างสรรค์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์