สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 

รหัสโครงการ :  RDG47N0002
ชื่อโครงการ : การสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี 12 เดือนที่เอื้อต่อวิถีชีวิตของชุมชนโดยความร่วมมือของชุมชนเทศบาลตำบลช่อแฮและตำบลป่าแดง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
ชุดโครงการ : ศิลปวัฒนธรรม/ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
ชื่อหัวหน้าโครงการ :  วิมลกิตติสุนทร -
ระยะเวลาโครงการ : 1 ปี 6 เดือน  |  เริ่มต้น : 1 ต.ค. 2546 , สิ้นสุด : 31 มี.ค. 2548
สถานภาพโครงการ : สิ้นสุดโครงการ
   
วัตถุประสงค์โครงการ :
1. เพื่อศึกษาสภาพเดิมของชุมชนและสืบค้นประเพณี 12 เดือน ของตำบลป่าแดงและตำบลช่อแฮ 2. เพื่อรวบรวมองค์ความรู้วัฒนธรรมประเพณี 12 เดือน ของตำบลป่าแดงและตำบลช่อแฮ 3. เพื่อสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี 12 เดือนที่เอื้อต่อวิถีชีวิตของชุมชน โดยความร่วมมือของชุมชนตำบลป่าแดงและตำบลช่อแฮ