สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 

รหัสโครงการ :  RDG50S0029
ชื่อโครงการ : ศึกษาแนวทางและรูปแบบการจัดการศึกษาโดยกลุ่มยุวชน "ยุวชนสร้างสรรค์"
ชุดโครงการ : การศึกษากับชุมชน
ชื่อหัวหน้าโครงการ :  อรอุมา   ชูแสง
ระยะเวลาโครงการ : 10 เดือน  |  เริ่มต้น : 1 ก.ย. 2550 , สิ้นสุด : 30 มิ.ย. 2551
สถานภาพโครงการ : สิ้นสุดโครงการ
   
วัตถุประสงค์โครงการ :
1. เพื่อศึกษาแนวทาง รูปแบบการจัดการศึกษาโดยกลุ่มเยาวชน 2. เพื่อพัฒนากลไกการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยกลุ่มเยาวชน 3. เพื่อนำเสนอบทเรียน การพัฒนาแนวทางและรูปแบบการจัดการศึกษาโดยกลุ่มเยาวชน