สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 

รหัสโครงการ :  RDG50S0034
ชื่อโครงการ : ศึกษาแนวทางพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนและครูโรงเรียนบ้านบางสำโรงอย่างมีส่วนร่วม อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชุดโครงการ : การศึกษากับชุมชน
ชื่อหัวหน้าโครงการ :  พินิต  แสงแก้ว
ระยะเวลาโครงการ : 1 ปี  |  เริ่มต้น : 1 ก.ย. 2550 , สิ้นสุด : 31 ส.ค. 2551
สถานภาพโครงการ : ดำเนินการโครงการ
   
วัตถุประสงค์โครงการ :
1. เพื่อพัฒนาการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมของนักเรียนและครูโรงเรียนบ้านบางสำโรง 2. เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียนชุมชนและองค์กรท้องถิ่นในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมของเด็กและครูโรงเรียนบ้านบางสำโรง