สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 

รหัสโครงการ :  RDG51E0056
ชื่อโครงการ : การอนุรักษ์พิธีกรรมและการแต่งกายในการฟ้อนกลองตุ้มจังหวัดอุบลราชธานี
ชุดโครงการ : ศิลปวัฒนธรรม/ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
ชื่อหัวหน้าโครงการ :  คำล่า มุสิกา
ระยะเวลาโครงการ : 1 ปี  |  เริ่มต้น : 1 ส.ค. 2551 , สิ้นสุด : 31 ก.ค. 2552
สถานภาพโครงการ : สิ้นสุดโครงการ
   
วัตถุประสงค์โครงการ :
1. เพื่อศึกษาพิธีกรรมและการแต่งกายในการฟ้อนกลองตุ้มจังหวัดอุบลราชธานี 2. เพื่อให้ชุมชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้พิธีกรรมและการแต่งกายในการฟ้อนกลองตุ้มของชุมชนอื่น 3. เพื่อหากระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้พิธีกรรมและการแต่งกายรวมทั้งท่าทางการแสดงในการฟ้อนกลองตุ้มสู่ชุมชน สถานศึกษา หน่วยงานต่างๆ และผู้สนใจทั่วไป 4. เพื่อสร้างความตระหนักในคุณค่าและความภาคภูมิใจของคนในชุมชน เพื่อร่วมสืบสานในเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม พิธีกรรม และการแต่งกายในการฟ้อนกลองตุ้มของชาวอุบลราชธานี