สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 

รหัสโครงการ :  RDG52S0033
ชื่อโครงการ : รูปแบบการจัดการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมของโรงเรียนบ้านเกาะแรต หมู่ที่ 3 ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชุดโครงการ : การศึกษากับชุมชน
ชื่อหัวหน้าโครงการ :  สุคนธ์ทิพย์ รักษ์แก้ว
ระยะเวลาโครงการ : 1 ปี  |  เริ่มต้น : 1 ก.ย. 2552 , สิ้นสุด : 31 ส.ค. 2553
สถานภาพโครงการ : สิ้นสุดโครงการ
   
วัตถุประสงค์โครงการ :
1) เพื่อศึกษาศักยภาพชุมชน เงื่อนไข ข้อจำกัด บทเรียนที่เกิดขึ้นในการจัดการเรียนรู้ ที่ผ่านมาของโรงเรียนบ้านเกาะแรต 2) เพื่อประสานความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนบ้านเกาะแรตให้เกิดประสิทธิภาพทั้งบ้าน วัด โรงเรียน 3) เพื่อหารูปแบบการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนบ้านเกาะแรตอย่างมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ และเกิดประสิทธิภาพต่อผู้เรียน