สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 

รหัสโครงการ :  RDG52S0035
ชื่อโครงการ : แนวทางการสืบทอดภูมิปัญญาเพื่อฟื้นฟูวิถีชีวิตกลุ่มคนไทดำบ้านไทรงามและบ้านทับชันสามัคคี ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนกับกลุ่มเยาวชน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชุดโครงการ : การศึกษากับชุมชน
ชื่อหัวหน้าโครงการ :  เสรี นาคสัมพันธ์
ระยะเวลาโครงการ : 1 ปี  |  เริ่มต้น : 1 ก.ย. 2552 , สิ้นสุด : 31 ส.ค. 2553
สถานภาพโครงการ : สิ้นสุดโครงการ
   
วัตถุประสงค์โครงการ :
1. เพื่อศึกษาองค์ความรู้ภูมิปัญญาของกลุ่มคนไทดำ 2. เพื่อหาแนวทางกระบวนการฟื้นฟูและสืบทอดภูมิปัญญาในชุมชน 3. เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างเยาวชนและชุมชนไทดำ