สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 14 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2556


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 

รหัสโครงการ :  RDG53E0051
ชื่อโครงการ : แนวทางการสร้างเสริมสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวานด้วยอาหารท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวผู้ป่วยเบาหวานบ้านม่วงใหญ่ หมู่ที่ 6 และ หมู่ที่ 11 ตำบลโพนงาม อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
ชุดโครงการ : สุขภาพ หมอเมืองและสมุนไพร
ชื่อหัวหน้าโครงการ : นางสาว จิราพร วรวงศ์
ระยะเวลาโครงการ : 1 ปี 6 เดือน  |  เริ่มต้น : 1/8/2553 , สิ้นสุด : 31/1/2555 
สถานภาพโครงการ : ดำเนินการโครงการ
   
วัตถุประสงค์โครงการ :
1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาของผู้ป่วยเบาหวานและพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้ป่วยเบาหวานของชุมชนบ้านม่วงใหญ่ หมู่ที่ 6 และ 11 2. เพื่อศึกษาบริบทและบทบาทของครอบครัวผู้ป่วยเบาหวานในการเสริมสร้างพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้ป่วยเบาหวานบ้านม่วงใหญ่หมู่ที่ 6 และ 11