สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 

รหัสโครงการ :  RDG54N0001
ชื่อโครงการ : การศึกษาขีดความสามารถในการรองรับ (Carrying Capacity) การท่องเที่ยวโดยชุมชน ของเกาะพิทักษ์ จังหวัดชุมพร ระยะที่ 1
ชุดโครงการ : การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ชื่อหัวหน้าโครงการ :  เบญจมาศ ณ ทองแก้ว
ระยะเวลาโครงการ : 1 ปี  |  เริ่มต้น : 1 พ.ย. 2553 , สิ้นสุด : 31 ต.ค. 2554
สถานภาพโครงการ : สิ้นสุดโครงการ
   
วัตถุประสงค์โครงการ :
1. เพื่อศึกษา และกำหนดวิธีการประเมินขีดความสามารถในการรองรับได้ทางการท่องเที่ยว ของเกาะพิทักษ์ จังหวัดชุมพรโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 2. เพื่อประเมินผลกระทบ/ ขีดความสามารถในการรองรับการใช้ประโยชน์ด้านท่องเที่ยวในสภาวการณ์ปัจจุบัน (ด้านนิเวศ ด้านกายภาพ ด้านการจัดการ ด้านสังคมวัฒนธรรม และเศรษฐกิจ) 3. เพื่อเสนอแนะแนวทาง และมาตราการควบคุมปริมาณนักท่องเที่ยวให้อยู่ในระดับที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ และเกิดประโยชน์สูงสุดสอดคล้องกับการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน