สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 

รหัสโครงการ :  RDG54N0023
ชื่อโครงการ : การพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดเชียงราย ระยะที่ 3
ชุดโครงการ : การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ชื่อหัวหน้าโครงการ :  บันเทิง เครือวงค์
ระยะเวลาโครงการ : 1 ปี  |  เริ่มต้น : 1 มิ.ย. 2554 , สิ้นสุด : 31 พ.ค. 2555
สถานภาพโครงการ : สิ้นสุดโครงการ
   
วัตถุประสงค์โครงการ :
1. เพื่อหาแนวทางผลักดันแผนแม่บทสู่การปฏิบัติจริง 2. เพื่อหากลไกการดำเนินงานและติดตามหนุนเสริมการดำเนินงานตามแผนแม่บท 3. เพื่อนำรูปแบบการบริหารจัดการเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดเชียงรายสู่การปฏิบัติการจริง 4. เพื่อสร้างเกณฑ์และพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวต้นแบบของจังหวัดเชียงราย