สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 

รหัสโครงการ :  RDG56E0016
ชื่อโครงการ : การสร้างพื้นที่ต้นแบบในการจัดการสุขภาพผู้สูงอายุในพื้นที่เมือง ชุมชนสามัคคี ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม (ระยะที่ 2)
ชุดโครงการ : สุขภาพ หมอเมืองและสมุนไพร
ชื่อหัวหน้าโครงการ :  กิตติศักดิ์ ไกรจันทร์
ระยะเวลาโครงการ : 6 เดือน  |  เริ่มต้น : 10 พ.ค. 2556 , สิ้นสุด : 9 พ.ย. 2556
สถานภาพโครงการ : ดำเนินการโครงการ
   
วัตถุประสงค์โครงการ :
1.เพื่อสังเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาในระยะที่ 1 2.เพื่อศึกษาและพัฒนาระบบการจัดการสุขภาพของผู้สูงอายุในชุมชนสามัคคี 3.เพื่อสร้างพื้นที่ต้นแบบในการจัดการสุขภาพผู้สูงอายุในพื้นที่เมือง ชุมชนสามัคคี ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม