สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 

รหัสโครงการ :  RDG56E0018
ชื่อโครงการ : การปรับใช้ประเพณียัวไดเพื่อฟื้นวิถีชีวิตชุมชนตำบลโคกเพชร อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
ชุดโครงการ : การบริหารจัดการท้องถิ่น
ชื่อหัวหน้าโครงการ :  ดาวรุ่ง แซ่โค้ว
ระยะเวลาโครงการ : 1 ปี  |  เริ่มต้น : 1 ส.ค. 2556 , สิ้นสุด : 31 ก.ค. 2557
สถานภาพโครงการ : ดำเนินการโครงการ
   
วัตถุประสงค์โครงการ :
1) เพื่อศึกษาชุดความรู้ คุณค่าประเพณียัวไดของชุมชนตำบลโคกเพชร 2) เพื่อศึกษาวิถีชีวิตของชุมชนตำบลโคกเพชรในอดีตและปัจจุบัน 3) เพื่อศึกษาการปรับใช้ประเพณียัวไดในการฟื้นความสัมพันธ์คนในชุมชนตำบลโคกเพชร 4) เพื่อศึกษาการปรับใช้ประเพณียัวไดในการฟื้นอาชีพเกษตรกรรมของชุมชนตำบลโคกเพชร 5) เพื่อศึกษาการปรับใช้ประเพณียัวไดในการฟื้นสิ่งแวดล้อม/แหล่งอาหารธรรมชาติของชุมชนตำบลโคกเพชร 6) เพื่อศึกษาการปรับใช้ประเพณียัวไดในการฟื้นวัฒนธรรมประเพณีของชุมชน ตำบลโคกเพชร