สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 

รหัสโครงการ :  RDG56E0020
ชื่อโครงการ : การพัฒนาการผลิตพืชสมุนไพรด้วยระบบเกษตรอินทรีย์ของชาวบ้านหมู่ 1 หมู่ 11 ตำบลท่ามะไฟหวาน อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
ชุดโครงการ : สุขภาพ หมอเมืองและสมุนไพร
ชื่อหัวหน้าโครงการ :  สุนันทา โรจน์เรืองไร
ระยะเวลาโครงการ : 1 ปี  |  เริ่มต้น : 1 มิ.ย. 2556 , สิ้นสุด : 31 พ.ค. 2557
สถานภาพโครงการ : ดำเนินการโครงการ
   
วัตถุประสงค์โครงการ :
1) เพื่อศึกษาบริบทและสภาพนิเวศของชุมชนที่สอดคล้องกับการปลูกพืชสมุนไพรในระบบเกษตรอินทรีย์ 2) เพื่อศึกษาชนิดและประเภทของพืชสมุนไพรที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและการปลูกในระบบเกษตรอินทรีย์ 3) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคสำคัญที่ผ่านมาของการปลูกพืชสมุนไพรในระบบเกษตรอินทรีย์ของชุมชนท่ามะไฟหวาน 4) เพื่อศึกษาปัจจัยเงื่อนไขสำคัญและศักยภาพที่เป็นต้นทุนสำคัญในการปลูกพืชสมุนไพรในระบบเกษตรอินทรีย์ของชุมชน 5) เพื่อหารูปแบบการพัฒนาการผลิตพืชสมุนไพรด้วยระบบเกษตรอินทรีย์ของชาวบ้าน หมู่ 1 หมู่ 11 ตำบลท่ามะไฟหวาน อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ