สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 

รหัสโครงการ :  RDG56E0023
ชื่อโครงการ : แนวทางการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของเกษตรกรจากการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศลุ่มน้ำชีตอนล่าง กรณีศึกษาบ้านคำไฮ ตำบลธาตุน้อย อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ระยะที่ 1
ชุดโครงการ : ชุมชนกับการจัดการทรัพยากร
ชื่อหัวหน้าโครงการ :  ประดิษฐ์ บุญธรรม
ระยะเวลาโครงการ : 1 ปี  |  เริ่มต้น : 1 ก.ค. 2556 , สิ้นสุด : 30 มิ.ย. 2557
สถานภาพโครงการ : ดำเนินการโครงการ
   
วัตถุประสงค์โครงการ :
4.1 เพื่อศึกษาบริบทชุมชน สภาพภูมิศาสตร์ ระบบนิเวศลุ่มน้ำชีตอนล่างของบ้านคำไฮ 4.2 เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม ระบบนิเวศลุ่มน้ำชีตอนล่างบริเวณ พื้นที่บ้านคำไฮ และผลกระทบต่อชุมชน ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 4.3 เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของเกษตรกรชุมชนบ้านคำไฮจากอดีตจนถึงปัจจุบัน และเงื่อนไข ปัจจัย ที่มีต่อการเปลี่ยนแปลง 4.4 เพื่อศึกษาองค์ความรู้ในเรื่องการจัดการระบบนิเวศและการจัดการตนเองของชุมชน บ้านคำไฮ 4.5 เพื่อหาแนวทางการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของเกษตรกรชุมชนจากการเปลี่ยนแปลงระบบ นิเวศลุ่มน้ำชีตอนล่าง กรณีศึกษาบ้านคำไฮ ตำบลธาตุน้อย อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี