สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 

รหัสโครงการ :  RDG56E0026
ชื่อโครงการ : การปรับปรุงวิถีการผลิตของชุมชนชาวนาเพื่อฟื้นฟูลุ่มน้ำลำโดมใหญ่ตอนกลางของชุมชนนาเยีย ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี
ชุดโครงการ : ชุมชนกับการจัดการทรัพยากร
ชื่อหัวหน้าโครงการ :  นิยม เจริญ
ระยะเวลาโครงการ : 1 ปี  |  เริ่มต้น : 1 ก.ค. 2556 , สิ้นสุด : 30 มิ.ย. 2557
สถานภาพโครงการ : ดำเนินการโครงการ
   
วัตถุประสงค์โครงการ :
1 เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์ สภาพเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของชุมชนบ้านนาเยีย 2 เพื่อศึกษาระบบนิเวศ การเปลี่ยนแปลง ปัญหา สาเหตุและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชุมชนจากอดีตจนถึงปัจจุบัน 3 เพื่อศึกษาวิถีการผลิต การเปลี่ยนแปลง ปัจจัยเงื่อนไข ของชุมชนบ้านนาเยียตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 4 เพื่อศึกษาองค์ความรู้และบทเรียนในการแก้ไขปัญหาการผลิตของชุมชนบ้านนาเยียที่ผ่านมา 5 เพื่อปรับปรุงวิถีการผลิตของชุมชนชาวนาที่เอื้อต่อการรักษาลุ่มน้ำลำโดมใหญ่ตอนกลางของชุมชนนาเยีย