สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 

รหัสโครงการ :  RDG56E0027
ชื่อโครงการ : รูปแบบการจัดการน้ำในภูมินิเวศโคกและลาดชันสูงริมแม่น้ำโขง กรณีบ้านสารภี ตำบลสารภี อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี
ชุดโครงการ : ชุมชนกับการจัดการทรัพยากร
ชื่อหัวหน้าโครงการ :  วิสันต์ น้ำคำ
ระยะเวลาโครงการ : 1 ปี  |  เริ่มต้น : 1 ก.ค. 2556 , สิ้นสุด : 30 มิ.ย. 2557
สถานภาพโครงการ : ดำเนินการโครงการ
   
วัตถุประสงค์โครงการ :
1 เพื่อศึกษาข้อมูลระบบนิเวศน์ สภาพพื้นที่ ของบ้านสารภี 2 เพื่อศึกษาแหล่งน้ำและศักยภาพของแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคของชุมชนบ้านสารภี 3 เพื่อศึกษาประเภท ปริมาณการใช้น้ำ และมีวิธีการใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคของชุมชนบ้านสารภี 4 เพื่อศึกษาภูมิปัญญาในการจัดการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคของบ้านสารภี 5 เพื่อหารูปแบบการบริหารจัดการน้ำที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ภูมินิเวศโคกและลาดชันสูงของชุมชนบ้านสารภี