สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 

รหัสโครงการ :  RDG56E0032
ชื่อโครงการ : ศึกษารูปแบบการบริหารจัดการที่ดินโดยองค์การชุมชนอย่างมีส่วนร่วมเพื่อความมั่นคงในการดำเนินชีวิต : กรณีศึกษา ชุมชนเก้าบาตร บ้านลำนางรอง ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์
ชุดโครงการ : ชุมชนกับการจัดการทรัพยากร
ชื่อหัวหน้าโครงการ :  ไพฑูรย์ สร้อยสด
ระยะเวลาโครงการ : 1 ปี  |  เริ่มต้น : 1 ก.ค. 2556 , สิ้นสุด : 30 มิ.ย. 2557
สถานภาพโครงการ : ดำเนินการโครงการ
   
วัตถุประสงค์โครงการ :
1) เพื่อศึกษาพัฒนาการเชิงประวัติศาสตร์การใช้ประโยชน์ในที่ดินตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน 2) เพื่อศึกษาเงื่อนไขและปัจจัยทางนโยบายในการจัดการป่าไม้ที่ดินของรัฐบาล ที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันและข้อเรียกร้องในการแก้ไขปัญหาของชุมชน 3) เพื่อศึกษารูปแบบ วิธีการสร้างพื้นที่รูปธรรมในการบริหารจัดการที่ดินโดยองค์กรชุมชนอย่างมีส่วนร่วมเพื่อสร้างความมั่นคงในการดำเนินชีวิตของชุมชน เพื่อเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายในการแก้ปัญหาที่ดินที่เหมาะสม