สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 

รหัสโครงการ :  RDG56E0043
ชื่อโครงการ : ระบบสวัสดิการที่เหมาะสมกับชุมชนชาวนาเพื่อรองรับภัยแล้ง บ้านหนองบัวแปะ ตำบลสร้างแซ่ง อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม
ชุดโครงการ : การบริหารจัดการท้องถิ่น
ชื่อหัวหน้าโครงการ :  บุญฤทธิ์ ทำมืด
ระยะเวลาโครงการ : 1 ปี 3 เดือน  |  เริ่มต้น : 1 ส.ค. 2556 , สิ้นสุด : 31 ต.ค. 2557
สถานภาพโครงการ : ดำเนินการโครงการ
   
วัตถุประสงค์โครงการ :
1. เพื่อศึกษาสถานการณ์ภัยคุกคาม ความเสี่ยง ความเปราะบางต่อความมั่นคงอาหารของชุมชน 2. เพื่อศึกษารูปแบบสวัสดิการชุมชนที่นำไปสู่การสร้างความมั่นคงด้านอาหารของชุมชน 3. เพื่อสร้างรูปแบบสวัสดิการที่เอื้อต่อการรับมือกับสถานการณ์ภัยแล้งของชุมชน