สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 

รหัสโครงการ :  RDG56E0046
ชื่อโครงการ : กระบวนการเฝ้าระวังและจัดการความเสี่ยงของคุณภาพน้ำห้วยเสนงตอนล่าง ตำบลคอโค อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
ชุดโครงการ : ชุมชนกับการจัดการทรัพยากร
ชื่อหัวหน้าโครงการ :  ยิน คงสุข
ระยะเวลาโครงการ : 1 ปี 6 เดือน  |  เริ่มต้น : 1 ส.ค. 2556 , สิ้นสุด : 31 ม.ค. 2558
สถานภาพโครงการ : ดำเนินการโครงการ
   
วัตถุประสงค์โครงการ :
1. เพื่อศึกษากระบวนการเฝ้าระวังและจัดการความเสี่ยงของคุณภาพน้ำห้วยเสนงตอนล่าง โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน 2. เพื่อเสนอนโยบายสาธารณะด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและผลักดันสู่การประกาศใช้แผนการเฝ้าระวังและจัดการความเสี่ยงของคุณภาพน้ำห้วยเสนง ในตำบลคอโค 3. เพื่อทดลองใช้แผนการเฝ้าระวังและจัดการความเสี่ยงของคุณภาพน้ำห้วยเสนง โดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน