สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 

รหัสโครงการ :  RDG56E0048
ชื่อโครงการ : ศึกษารูปแบบในการจัดการผลกระทบจากปัญหาช้างในพื้นที่การเกษตรของชุมชนอย่างมีส่วนร่วม : กรณีศึกษาบ้านตลิ่งชัน ตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
ชุดโครงการ : ชุมชนกับการจัดการทรัพยากร
ชื่อหัวหน้าโครงการ :  นพพร จรรยาวัฒนชัย
ระยะเวลาโครงการ : 1 ปี  |  เริ่มต้น : 1 ส.ค. 2556 , สิ้นสุด : 31 ก.ค. 2557
สถานภาพโครงการ : ดำเนินการโครงการ
   
วัตถุประสงค์โครงการ :
1. เพื่อศึกษาข้อมูลบริบทชุมชน ประวัติศาสตร์และพัฒนาการการตั้งถิ่นฐานชุมชนบ้านตลิ่งชันตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน 2. เพื่อศึกษาพัฒนาการความเปลี่ยนแปลงแหล่งอาหารตามธรรมชาติของช้าง สถานการณ์ปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากช้างป่าทับลานตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน 3. เพื่อศึกษารวบรวมองค์ความรู้ ภูมิปัญญาในการจัดการผลกระทบจากปัญหาช้างในพื้นที่การเกษตรของชุมชนอย่างมีส่วนร่วม 4. เพื่อศึกษาบทเรียน เงื่อนไข และกลไกที่เหมาะสมในการบริหารจัดการผลกระทบจากปัญหาช้างในพื้นที่การเกษตรของชุมชนอย่างมีส่วนร่วมและเหมาะสม