สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 

รหัสโครงการ :  RDG56E0050
ชื่อโครงการ : ศึกษาองค์ความรู้ปลาธรรมชาติในเขตทุ่งกุลาร้องไห้จากภูมิปัญญาคนสาปลาบ้านโนนสวรรค์ ตำบลโนนสวรรค์ อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด ระยะที่ 2
ชุดโครงการ : ชุมชนกับการจัดการทรัพยากร
ชื่อหัวหน้าโครงการ :  บุญชู วัดวงษา
ระยะเวลาโครงการ : 1 ปี  |  เริ่มต้น : 1 ส.ค. 2556 , สิ้นสุด : 31 ก.ค. 2557
สถานภาพโครงการ : ดำเนินการโครงการ
   
วัตถุประสงค์โครงการ :
1. เพื่อปฏิบัติการสร้างแหล่งอาศัย/แหล่งเพาะพันธุ์และแหล่งอาหารของปลาในแหล่งน้ำเปิด และแหล่งน้ำปิดของหมู่บ้านโนนสวรรค์ 2. เพื่อปฏิบัติการจัดการและฟื้นฟูพื้นที่สาธารณะสันโนนบ้านโนนสวรรค์เป็นป่าอาหารและป่าต้นน้ำของทุ่งกุลาร้องไห้เขตตำบลโนนสวรรค์ 3. เพื่อสร้างระเบียบที่เหมาะสมสำหรับการจัดการและการใช้ประโยชน์ลำน้ำ/แหล่งอนุรักษ์พันธุ์ปลาและป่าสันโนน 4. เพื่อสร้างกระบวนการสื่อสารที่สามารถสร้างความตระหนักของชุมชนเกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุ์ปลาและป่าอาหารชุมชนบ้านโนนสวรรค์