สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 

รหัสโครงการ :  RDG56E0051
ชื่อโครงการ : รูปแบบการจัดการที่ดินและระบบนิเวศน์ในพื้นที่สวนป่ายูคาลิปตัสเพื่อการใช้ประโยชน์ของชุมชน กรณีศึกษา : พื้นที่สาธารณะดงขุก บ้านบักตู้ ตำบลโนนสวรรค์ อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด
ชุดโครงการ : ชุมชนกับการจัดการทรัพยากร
ชื่อหัวหน้าโครงการ :  บุญสอน แปวประเสริฐ
ระยะเวลาโครงการ : 1 ปี  |  เริ่มต้น : 1 ส.ค. 2556 , สิ้นสุด : 31 ก.ค. 2557
สถานภาพโครงการ : ดำเนินการโครงการ
   
วัตถุประสงค์โครงการ :
1. เพื่อค้นหารูปแบบการจัดการที่ดินในพื้นที่สาธารณะดงขุกที่เหมาะสมกับชาวบ้านบักตู้ 2. เพื่อค้นหาวิธีการฟื้นฟูระบบนิเวศน์ป่าดงขุกให้มีความหลากหลายด้านชนิดพันธุ์พืช 3. เพื่อสร้างกระบวนการให้เกิดความร่วมมือของชุมชนบ้านบักตู้ให้สามารถจัดการที่ดินและฟื้นฟูระบบนิเวศน์ป่าดงขุก