สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 

รหัสโครงการ :  RDG56E0053
ชื่อโครงการ : กระบวนการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรพื้นบ้านของกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านหนองเม็ก ตำบลคึมใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
ชุดโครงการ : เกษตรกรรมยั่งยืน
ชื่อหัวหน้าโครงการ :  จำปา สุวะไกร
ระยะเวลาโครงการ : 1 ปี  |  เริ่มต้น : 1 ก.ย. 2556 , สิ้นสุด : 31 ส.ค. 2557
สถานภาพโครงการ : ดำเนินการโครงการ
   
วัตถุประสงค์โครงการ :
1. เพื่อศึกษาข้อมูลชนิด ปริมาณ ฤดูกาล ของพืชสมุนไพรที่มีในชุมชนบ้านหนองเม็ก 2. เพื่อสรุปบทเรียนและผลการดำเนินงานของกลุ่มที่ผ่านมา 3. เพื่อศึกษาความต้องการของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพร 4. เพื่อหารูปแบบและสร้างกระบวนการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพรพื้นบ้านของกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านหนองเม็ก