สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 

รหัสโครงการ :  RDG56E0057
ชื่อโครงการ : ศึกษารูปแบบการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรที่เหมาะสมเพื่อลดค่าไฟฟ้าจากระบบสูบน้ำโดยการมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้ใช้น้ำและองค์การบริหารส่วนตำบล กรณีศึกษา : ตำบลนาสะอาด อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี
ชุดโครงการ : ชุมชนกับการจัดการทรัพยากร
ชื่อหัวหน้าโครงการ :  เกียรติยศ สวัสดี
ระยะเวลาโครงการ : 1 ปี  |  เริ่มต้น : 1 ก.ย. 2556 , สิ้นสุด : 31 ส.ค. 2557
สถานภาพโครงการ : ดำเนินการโครงการ
   
วัตถุประสงค์โครงการ :
1) เพื่อศึกษาที่มาและกระบวนการได้มาของโครงการระบบสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเพื่อการเกษตร ระบบการใช้งาน วิธีการทำงาน ค่าใช้จ่ายและการบำรุงรักษา 2) เพื่อศึกษาการดำเนินงานของกลุ่มผู้ใช้น้ำ ระเบียบกติกา กิจกรรม และพื้นที่ใช้ประโยชน์ในพื้นที่รับน้ำโครงการระบบสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเพื่อการเกษตร 3) เพื่อศึกษาปริมาณน้ำที่ใช้ในพื้นที่ปลูกพืชต่อไร่ ปริมาณน้ำต่อรอบการผลิตและต่อปี ที่ใช้ในโครงการ 4) เพื่อศึกษาเงื่อนไข ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจและความเหมาะสมของพืชที่ปลูก รวมทั้งพืชทางเลือก ที่เหมาะสม 5) เพื่อค้นหารูปแบบการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรที่เหมาะสม เพื่อลดค่าไฟฟ้าจากระบบสูบน้ำโดยการมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้ใช้นำและองค์การบริหารส่วนตำบล