สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 

รหัสโครงการ :  RDG56E0059
ชื่อโครงการ : ศึกษารูปแบบกระบวนการถ่ายโอนภารกิจการจัดการระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าสู่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม กรณีศึกษา เทศบาลตำบลสร้างคอม อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี
ชุดโครงการ : ชุมชนกับการจัดการทรัพยากร
ชื่อหัวหน้าโครงการ :  สุวัตร์ ศรีโททุม
ระยะเวลาโครงการ : 1 ปี  |  เริ่มต้น : 1 ก.ย. 2556 , สิ้นสุด : 31 ส.ค. 2557
สถานภาพโครงการ : ดำเนินการโครงการ
   
วัตถุประสงค์โครงการ :
1) เพื่อศึกษาที่มาและกระบวนการได้มาของโครงการระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า กระบวนการก่อสร้าง ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดการก่อสร้างโครงการ 2) เพื่อศึกษาเงื่อนไขทางกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ของการถ่ายโอนภารกิจในเรื่องการก่อสร้างเทคโนโลยีในการจัดการน้ำสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย 3) เพื่อศึกษาระบบการบริหารจัดการของระบบการกระจายน้ำแบบมีส่วนร่วม 4) เพื่อศึกษาระบบการส่งเสริมและการผลิตของกลุ่มผู้ใช้น้ำที่เหมาะสมและคุ้มค่าทาง เศรษฐกิจ 5) เพื่อค้นหารูปแบบ/กระบวนการการถ่ายโอนภารกิจระบบการกระจายน้ำด้วยพลังไฟฟ้าแบบมีส่วนร่วมสู่องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น