สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 

รหัสโครงการ :  RDG56E0060
ชื่อโครงการ : โครงการศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพของผู้ใช้น้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำประตูบล๊อกน้อย “อ่างน้ำพาน” โดยกระบวนการมีส่วนร่วม ตำบลสร้างคอม อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี
ชุดโครงการ : ชุมชนกับการจัดการทรัพยากร
ชื่อหัวหน้าโครงการ :  บุญเส็ง บุญตา
ระยะเวลาโครงการ : 1 ปี  |  เริ่มต้น : 1 ก.ย. 2556 , สิ้นสุด : 31 ส.ค. 2557
สถานภาพโครงการ : ดำเนินการโครงการ
   
วัตถุประสงค์โครงการ :
1) เพื่อศึกษาสภาพทางภูมิศาสตร์และระบบนิเวศน์ของพื้นที่ใช้ประโยชน์ 2) เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาการบริหารจัดการกลุ่มผู้ใช้น้ำประตูบล็อกน้อย “อ่างน้ำพาน” 3) เพื่อศึกษาปริมาณ ต้นทุน ผลิตผลิตและรายได้ของกลุ่มผู้ใช้น้ำในการทำนาปรัง และเพิ่มระบบการผลิตที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และปริมาณน้ำต้นทุน 4) เพื่อค้นหารูปแบบการการบริหารจัดการกลุ่มผู้ใช้น้ำประตูบล๊อคน้อยที่มีประสิทธิภาพ