สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 

รหัสโครงการ :  RDG56E0061
ชื่อโครงการ : กระบวนการสร้างความร่วมมือระหว่างชุมชนและเทศบาลเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูและจัดการทรัพยากรลุ่มน้ำมูลตอนกลาง กรณีศึกษา : ตำบลนิคมและเทศบาลตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ระยะที่ 2
ชุดโครงการ : เศรษฐกิจชุมชน
ชื่อหัวหน้าโครงการ :  ยงยุทธ ศรีวรรณา
ระยะเวลาโครงการ : 1 ปี  |  เริ่มต้น : 1 ก.ย. 2556 , สิ้นสุด : 31 ส.ค. 2557
สถานภาพโครงการ : ดำเนินการโครงการ
   
วัตถุประสงค์โครงการ :
1. เพื่อขยายผลแหล่งอนุรักษ์พันธุ์ปลาและป่าริมฝั่งแม่น้ำมูลโดยใช้ตัวแบบที่สามารถจัดการอนุรักษ์พันธุ์ปลาและป่าริมฝั่งแม่น้ำมูลได้แล้ว เป็นฐานในการขยายพื้นที่อนุรักษ์พันธุ์ปลาและป่าริมฝั่งแม่น้ำมูลที่เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมในลำน้ำมูล 2. เพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้การจัดการทรัพยากรลุ่มน้ำมูลโดยชุมชนร่วมกับสถานศึกษาโดยการสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนและเยาวชนในพื้นที่เป้าหมาย 3. เพื่อรณรงค์/ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการขยะและน้ำเสียในเขตเทศบาลเริ่มจากระดับครัวเรือน สู่ความร่วมมือกับเทศบาลเพื่อจัดการระดับเมือง 4. เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้และจัดการร่วมในการบำบัดน้ำเสียระหว่างชุมชนกับโรงพยาบาลสตึก 5. เพื่อสร้างยุทธศาสตร์ร่วมกลไกดำเนินการ ติดตามสนับสนุนและประเมินผลการจัดการสิ่งแวดล้อมอำเภอสตึก