สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 

รหัสโครงการ :  RDG57E0042
ชื่อโครงการ : การเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้นิเวศเพื่อฟื้นฟูต้นน้ำเลย
ชุดโครงการ : ชุมชนกับการจัดการทรัพยากร
ชื่อหัวหน้าโครงการ :  ทวิต  ราษี
ระยะเวลาโครงการ : 1 ปี  |  เริ่มต้น : 1 พ.ค. 2557 , สิ้นสุด : 30 เม.ย. 2558
สถานภาพโครงการ : ดำเนินการโครงการ
   
วัตถุประสงค์โครงการ :
1. เพื่อศึกษาระบบนิเวศน์ ความสัมพันธ์และความสำคัญที่มีต่อชุมชนบ้านห้วยกะโปะ 2. เพื่อจัดการองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์ต้นน้ำเลย 3. เพื่อศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรู้ระบบนิเวศเพื่อฟื้นฟูต้นน้ำเลย 4. เพื่อยกระดับการเรียนรู้นิเวศต้นน้ำเลยให้เชื่อมโยงไปสู่การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนบ้านห้วยกะโปะและขยายผลการเรียนรู้ไปสู่โรงเรียนอื่นในพื้นที่