สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 

รหัสโครงการ :  RDG57E0044
ชื่อโครงการ : ศึกษาภูมิปัญญาขี้ป่อมแกกับการฟื้นฟูระบบนิเวศในนาข้าว ตำบลผาน้อย อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
ชุดโครงการ : ชุมชนกับการจัดการทรัพยากร
ชื่อหัวหน้าโครงการ :  จักรพันธ์ สิงห์ลอ
ระยะเวลาโครงการ : 1 ปี  |  เริ่มต้น : 1 พ.ค. 2557 , สิ้นสุด : 30 เม.ย. 2558
สถานภาพโครงการ : ดำเนินการโครงการ
   
วัตถุประสงค์โครงการ :
1. เพื่อศึกษาบริบท สภาพปัญหาและระบบนิเวศในนาข้าวในพื้นที่ตำบลผาน้อย อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 2. เพื่อศึกษาวงจรชีวิตของขี้ป่อมแกที่มีความสัมพันธ์และความสำคัญต่อระบบนิเวศในนาข้าวตำบลผาน้อย อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลย 3. เพื่อศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นและองค์ความรู้เกี่ยวกับขี้ป่อมแก 4. เพื่อการฟื้นฟูระบบนิเวศในนาข้าวด้วยภูมิปัญญาขี้ปุ่มแก ตำบลผาน้อย อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย