สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 

รหัสโครงการ :  RDG57E0045
ชื่อโครงการ : รูปแบบการบริหารจัดการน้ำประปาแบบมีส่วนร่วมของชุมชนเทศบาลตำบลเฝ้าไร่ อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย
ชุดโครงการ : ชุมชนกับการจัดการทรัพยากร
ชื่อหัวหน้าโครงการ :  กริช ว.ศิริ
ระยะเวลาโครงการ : 1 ปี  |  เริ่มต้น : 1 ก.ค. 2557 , สิ้นสุด : 30 มิ.ย. 2558
สถานภาพโครงการ : ดำเนินการโครงการ
   
วัตถุประสงค์โครงการ :
1. เพื่อศึกษาสภาพทางภูมิศาสตร์และข้อมูลแหล่งน้ำดิบที่ใช้ในการผลิตน้ำประปาในเขตเทศบาลตำบลเฝ้าไร่ 2. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการใช้น้ำประปาในปัจจุบัน และความต้องการในอนาคต 3. เพื่อศึกษาระบบการบริหารจัดการน้ำประปาของเทศบาลเฝ้าไร่ในปัจจุบัน ระบบการผลิตน้ำประปา ตลอดจนปัญหา และอุปสรรคที่เกิดขึ้น 4. เพื่อค้นหารูปแบบการบริหารจัดการน้ำประปาแบบมีส่วนร่วมที่เหมาะสมของชุมชนเทศบาลตำบลเฝ้าไร่